Att tänka på:
Ett normkristiskt perspektiv

Normkritik handlar om att utveckla ett förhållningssätt som granskar det som tas för givet och arbeta för att skapa mer jämställda och jämlika förutsättningar. Detta genom att synliggöra normer och utveckla en medvetenhet om hur de påverkar en själv och riskerar påverka andra.
Titta gärna på på filmen för att få en introduktion till området.

Varför normkritik?

Normkritik innebär att lyfta fram vad som ingår i det normala och det som avviker, men inte för att kompensera avvikelser utan för att möjliggöra variation. Det handlar om att belysa och analysera strukturer som begränsar för att på så vis erbjuda fler alternativ.

Såväl statistik som forskning visar att elevers val av utbildning ofta är stereotyp och att dessa val på sikt bidrar till en fortsatt könsuppdelad arbetsmarknad. Skolans styrdokument och de allmänna råden kring studie- och yrkesvägledning pekar på det ansvar som skolledare, lärare och studie- och yrkesvägledare har i att arbeta för en förändring. 

Forskning inom området visar att det finns risk att personer i vägledande ställning och personal på skolan omedvetet kan bidra till att upprätthålla normer kring val av utbildning. Det handlar därför om att utveckla en medvetenhet kring sitt egna förhållningssätt men också om att utveckla en förståelse för de normer och värderingar som omedvetet riskerar ingå i den egna yrkespraktiken.

Genom att utveckla en normmedvetenhet och genom olika insatser förebygga stereotypa val, vidga perspektiv och arbeta med det kompensatoriska uppdrag som skolan har, kan de övergripande nationella målen om en likvärdig utbildning förverkligas.